The most creative ideas

More Website Templates at TemplateMonster.com!

Latest News

บริษัท ยูนิคซอฟต์ จำกัด

ที่ให้บริการ และให้คำปรึกษาปัญหาด้านซอฟต์แวร์ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจรูปแบบของเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศทั้งหมด ( IT &Software System ).

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

“...ขอแสดงความยินดีสำหรับทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสก้าวเข้ามาร่วมธุรกิจกับ “Uniquesoft”
ซึ่งเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย และเสริมสร้างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพที่ดีสู่สังคม โดยมุ่งเน้นใน การดำเนินงานตาม
นโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนโยบายที่สัมผัสได้จริงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคปัจจุบัน

เป้าหมายขององค์กร

  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า:  เพราะองค์กรของเราเชื่อว่า ความสำเร็จของทุกๆองค์กรนั้น มาจากลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นองค์กรของเรา จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เสนอผลงาน เพื่อส่งให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง ความพึงพอใจกับลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความสำเร็จอันสูงสุดในธุรกิจของลูกค้า

  • ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร:  องค์กรของเรานั้น คำนึง และให้ความสำคัญกับพนักงานของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์กรของเราจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ และความสามารถขึ้น ให้กับพนักงานของเรา พร้อมทั้งสวัสดิการ และการเอาใจใส่ที่ดียิ่งจากองค์กร เพื่อให้พนักงานของเราได้พัฒนาคุณภาพในการทำงาน ด้านอารมณ์ ความสามารถ และชีวิตในการเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า:  เพราะ ลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน ดังนั้น เราจึงมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าขึ้น ผ่านทางผลงาน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการบริการที่ดี จากทางทีมงานของเรา

  • เสนอผลงานให้ลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ:  เพราะความสำเร็จในทางธุรกิจของลูกค้า คือ จุดมุ่งหมายของเรา ดังนั้นเราจึงมีการ นำเทคโนโลยีการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทิธิภาพในการทำงาน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มานำเสนอ และผลิตผลงงานให้กับลูกค้าของเรา

  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน:  วิสัยทัศน์ขององค์กร คือการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และศักยภาพเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านเทคโนโลยี และระบบไอทีโดยเฉพาะ รวมทั้งการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยราคาที่มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่งและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก

Quis autem vel eum iure reprehenderit

ในนามของบริษัทฯ ขอสัญญาว่าเราจะสร้างธุรกิจเครือข่ายที่เน้นการ พัฒนา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน มั่นคง
01

UniquesoftAnalysis.

>>
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบและการระบุทางเลือกสำหรับการใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
02

UniquesoftDevelop.

พัฒนาระบบระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนระบบเรียลไทม์ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบทบาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
03

UniquesoftStrategies

>>
การวางแผน เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทาง กำหนดระยะเวลา